เทศบาลตำบลฉลองผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID -19 ตั้งเป้าผลิต 20,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

0
30

นายสำราญ  จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลฉลองได้จัดโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยตั้งเป้าหมายการผลิตให้ได้จำนวน 20,000 ชิ้น และมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มสตรี และ อสม.ตำบลฉลองร่วมกันผลิตโดยได้ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านและจะผลิตจนได้จำนวนตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการผลิตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย

นายสำราญ กล่าวต่อไปว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามกฎหมายมาตรการการให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือครู ก. ในพื้นที่ อปท.เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล

ทั้งนี้ คณะ รมต. มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563เห็นชอบแนวทางการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้
อปท.ทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการนี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลองจึงได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวต่อไป