เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19ภายในสำนักงานเทศบาล.

0
39

วานนี้(18 มีนาคม 2563) ที่สำนักงานเทศบาลตำวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะตําบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น “สุขาภิบาล ท่าฉลอม”ในวันที่ 18 มีนาคม 2548 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมนําไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้เติบโต มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสําคัญในการให้บริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตได้มีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมให้โอวาทแก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพลเมืองที่ดีของสังคมและขอให้เข้าใจถึงมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดอยู่ในปัจจุบันพร้อมให้เตรียมรับมือกับภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในอีก 15 วันข้างหน้า

นอกจากนี้ทางเทศบาลตำวิชิตได้มีการดำเนินการตามมาตรป้องกันและควบคุมการแร่พระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19โดยได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตทั้งห้องทำงาน ห้องประชุม จุดสัมผัสราวบันได และภายในลิฟต์สำนักงานฯพร้อมมีมาตรการในคัดกรองพนักงาน และประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ
โดยมีการเปิดประตูสำนักงานให้ใช้เข้า-ออก เพียงประตูเดียว คือ ด้านหน้าสำนักงานฯ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมอินฟาเรด
และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าภายในสำนักงาน

พร้อมได้มีการเข้าไปเช็ดทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต โดยใช้ยาฆ่าเชื้อ เช็ดตามจุดเสี่ยง จุดสัมผัสของเด็กพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุด อาทิ ห้องเรียน สนามเด็กเล่นและของเล่นสำหรับเด็กก็ได้มีการนำออกมาล้างทำความสะอาดอีกด้วยพร้อมกันนี้ มีการพ่นยาฆ่าในบริเวณของวัดเทพนิมิตซึ่งเป็นวัดในเขตพื้นที่ของทางเทศบาลฯ