คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติ เห็นชอบดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการยับยั้งการระบาด ไวรัส Covid 19 โดยปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โรงมหรสพ 14 วัน มีผลบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

0
65

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น.นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการต่างๆ โดยดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น และมีมติ เห็นชอบดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปิดสถานบริการต่างๆ เช่นเดียวกับกรุงเทพฯและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยการดำเนินการจะยึดตาม รูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย สนามกีฬา โรงมหรสพ โรงนวด,นวดแผนโบราณ ฯลฯ โดยในวันพรุ่งนี้(18 มีนาคม 2563)จะมีผลบังคับซึ่งจังหวัดจะทำร่างประกาศที่เป็นมติของคณะ. กรรมการฯ

ในส่วนของมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาออกมาแล้ว หลายมาตรการ ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จะใช้มาตรการเดียวกัน เป็นภาพรวมไม่เลือกปฏิบัติในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง นประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามผู้ประกอบการจะสามารถร้องขอไม่ให้ปิดหรือไม่ นั้นในประเด็นนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ แต่จะต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณา

ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อํานาจผ่านทางคณะกรรมการฯ ในส่วนของสถานบริการ และสถานประกอบการ ทางฝ่ายเลขาจะดำเนินการทำเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศ ซึ่งมีประมาณ 300 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนของร้านต่างๆหากเข้าค่ายเป็นสถานบริการก็จะดำเนินการปิด เช่นเดียวกัน ผู้ฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษ ตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ. ศ. 2558