ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพ และเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจรสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้รับมาตรฐานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญที่เข้าเทียบท่ายังจังหวัดภูเก็ตในอนาคต

0
25

วันนี้ (16 มีนาคม 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต, เทศบาลตำบลวิชิต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพและเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจร ตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี ประธานชุมชนการท่องเที่ยวบ้านบ่อแร่-แหลมพันวา, ผู้นำชุมชน, และประธานชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ

“การท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อแร่-แหลมพันวา” โดยวิทยากรชุมชนฯ จากนั้นได้มีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่บ้านบ่อแร่-แหลมพันวา อาทิ จุดชมวิวเขาขาด ชายหาดอ่าวยน แหล่งท่องเที่ยวป่าโกงกางคลองมุดง และจุดชมลิง เพื่อที่จะได้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ความเหมาะสมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยมีการประเมินในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และด้านคุณภาพการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ให้ได้มาตรฐานในการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญที่เข้าเทียบท่ายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากในแต่ละปี.