“ทีเส็บ” ปั้นภูเก็ตสู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส

0
143

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ Woo Gallery & Boutique Hotel นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจิรุตถ์ อิสรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวทิศทางการขับเคลื่อนภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาส

นายจิรุถต์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในการขับเคลื่อนภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาสนั้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาภูเก็ตให้เป็น “เมืองประชุมไมซ์ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยความสวยงามทางทะเลและความหลากหลายของวัฒนธรรมระดับโลก”  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน ผลักดันการจัดงานไมซ์ในภูเก็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยบริการชั้นเลิศ พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานความรู้เพื่อให้การจัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ก้าวสู่มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมการทำงานอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

ภูเก็ตมีจุดเด่นที่หลากหลายในการเป็นไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติ อาทิ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งกำลังมีแผนขยายการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 18 ล้านคนต่อปี พร้อมกิจกรรมก่อนและหลังการเดินทางให้กับกลุ่มประชุมและอินเซนทิฟ อาทิ กิจกรรมกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรม สปาผ่อนคลาย กิจกรรมผจญภัย แหล่งเรียนรู้ชุมชนและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  อีกทั้งความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ จำนวนห้องประชุมกว่า 615 ห้อง จำนวนโรงแรมกว่า 600 แห่ง ท่าเทีบบเรือโดยสารและเรือสำราญ 14 แห่ง ท่าจอดเรือของเอกชน 4 แห่ง และกำลังก่อสร้างรถไฟรางเบาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง ส่วนการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาไมซ์ซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าหมาย , การยกระดับสินค้าและบริการไมซ์ร่วมกับชุมชนและสร้างโอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชน, การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไมซ์

นอกจากนี้ทีเส็บยังได้จัดโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเส้นทางไมซ์ใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ ภายใต้แนวคิด 7 มุมใหม่ สไตล์ไมซ์ไทย คือ 1) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2) การผจญภัย  3) การสร้างทีมเวิร์ค  4) กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ 5) กิจกรรมบรรยากาศชายหาด  6) การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ  7) การนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย ซึ่งภูเก็ตเป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้หลักที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพ อาทิ เส้นทางชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งใช้ประชาสัมพันธ์ในงาน World Harmony Puppet  ในปี 2561 หรือเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ ณ ชุมชนป่าคลอกและพิพิธภัณฑ์เพอรานากัน

ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวสรุปว่า อัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในทุกตลาดของจังหวัดภูเก็ตทั้งประชุมสัมมนาบริษัท  การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล  การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้า สะท้อนให้เห็นทิศทางตลาดและศักยภาพของภูเก็ตในการเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์รองรับการประชุมในกลุ่มลักซูรี่ (Luxury) ทางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์แห่งอันดามัน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าจากการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งเพื่อผลักดันภูเก็ตไมซ์ซิตี้สู่เมืองไมซ์เวิลด์คลาสนั้น คาดว่าจะสามารถผลักดันให้จำนวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศไทยถึงเป้าหมาย 34,662,000 คน (สามสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสองพันคน)  สร้างรายได้ 121,000 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ได้ในปี 2562 นี้

 ด้านนายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร ประกอบกับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทีเส็บเห็นความสำคัญของภูเก็ตแบะได้มีการส่งเสริมในเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ก็จะทำให้ภูเก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาป่าตองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ว่า สืบเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองป่าตองโดยเฉพาะในช่วงโลซีซั่นไม่ดีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ เราจึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งเรามาได้ตำตอบในเรื่องการผลักดันธุรกิจไมซ์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เข้ามาในช่วงโลซีซั่น โดยการดำเนินการของเทศบาลเมืองป่าตอง ก็ได้รับความร่วมมือจากทาง ทีเส็บ และ สมาคมการผังเมืองไทย เป็นอย่างดี มีการจัดประชุมสัมมนาหลายครั้งจนตอนนี้เราสามารถผลักดันเป็น “กฎบัตรไมซ์ป่าตอง” ได้สำเร็จ กระบวนการถัดจากนี้จะมีการสร้าง Action Plan หรือ แผนการดำเนินงาน ในการพัฒนาเมืองป่าตองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ให้สำเร็จต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวเพิ่มเติมว่า เราพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนป่าตองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามจากการประชุมหลายครั้งพบปัญหาที่อยากให้รัฐบาลกลางช่วยแก้ไขคือ อย่างแรก ถ้าเราจะขับเคลื่อนป่าตองให้เป็นไมซ์ซิตี้ที่พร้อมรองรับ การประชุมสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ เรามีความจำเป็นต้องสร้างห้องประชุมขนาดใหญ่กว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันพื้นที่เมืองป่าตองทำไม่ได้เพราะติดกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายผังเมือง หากจะสร้างต้องมีการแก้ไข อย่างที่สอง เรื่องระบบขนส่งมวลชนอยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องงบประมาณมาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจากสนามบินภูเก็ตมาในเมืองและต่อเนื่องไปป่าตอง และ อย่างที่สาม ความปลอดภัยในการเดินทางทุกคนที่เคยมาป่าตองจะทราบว่าการเดินทางมาป่าตองไม่ว่าจะมาเส้นทางไหนจะต้องผ่านภูเขาที่สูงชัน ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ทางเทศบาลเมืองป่าตอง และจังหวัดภูเก็ตได้ทำโครงการเสนอไปทางรัฐบาลในการก่อสร้างอุโมงค์กะทู้-ป่าตอง เป็นโครงการที่เสนอมานานมาแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ก็อยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จให้ได้โดยเร็ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here