จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

0
121

วันนี้ (14 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี น.ส.อัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม

น.ส.อัจฉริยา กล่าวว่า ด้วยในวันนี้ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดต้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค. พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นในวันนี้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรผ่านนิทรรศการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here