สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย” หารายได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและนำไปปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหลวงพ่อเพรา

0
168

นายไพศาล ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยรองวิชาการฝ่ายวิชาการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวในการเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ว่า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 2,845 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 222 คนในด้านคุณภาพของนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดนตรี กีฬาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะที่มีการแข่งขันสูงและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เป็นจำนวนมาก จึงได้รับการเชื่อมั่นจากชุมชนและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านและทั่วถึง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยปีบริหาร 2561-2563 โดยมีนายกสมาคม นางจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เห็นควรให้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการเตรียมความพร้อมและการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ

ด้านนางจันทร์เพ็ญ ตันอธิคม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและนำไปปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมหลวงพ่อเพรา

คอนเสิร์ตการกุศล “หลอมดวงใจ 122 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย” พบกับศิลปิน “นนท์ ธนนท์” The Voice , “ป๊อป ปองกุล” ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประตูเปิดเวลา 18.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ด้วย

สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้แล้วที่ https://sportiq.page.link/pkw122ราคาบัตร 350 บาท 500 บาท และ บัตรวีไอพี 2,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 076-212075 ,081-9704593 , 081-9863297 , 081-5378542

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here