รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมือ งภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

0
42

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง) ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายสมมิตร์ สมบูรณ์ รก.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ และนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปโครงการ

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเช่นกันหน่วยงานในพื้นที่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษา ออกแบบและจัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตอย่างเร่งด่วน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) กล่าวเพิ่มเติมว่าดังนั้นในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกำกับดูแล กรมโยธาธิการและผังเมืองในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่มาติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการที่ 1 (โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต) งบประมาณ 514 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนให้สำเร็จด้วยความรวดเร็วโดยการเดินทางมาครั้งนี้ติดตามดูปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการและพบปะพี่น้องประชาชน เพื่อให้โครงการเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณและให้โครงการเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเมืองที่ ผู้คนจากทั่วโลกสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวดังนั้นการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่ามีความคุ้มค่าเพราะการพัฒนาจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
สำหรับโครงการต่างๆที่ยังคงคั่งค้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดติดตามให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในส่วนของผู้รับจ้างบริษัทที่ดำเนินการล่าช้ากรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะลงมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามการดำเนินงานทุกโครงการจะต้องมีการสื่อสารภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดีและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการติดตามเรื่องการแก้ปัญหาน้ำในช่วงฤดูแล้งซึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะมีปัญหาน้ำแล้งบ้างในบางช่วงเวลาเนื่องจากการประปา ลดแรงดันในการจ่ายน้ำ

ในเรื่องนี้ก็จะหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากการศึกษาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตพบว่าสาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วมมาจากปริมาณน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ ชุมชนเมืองภูเก็ต มีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ อีกทั้งสภาพคูคลองบางช่วงมีขนาดแคบ ตื้นเขิน และท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กดังนั้นเมื่อฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอีกทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองต่างๆ เอ่อล้นตลิ่งหลังจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่ จึงทำการศึกษาออกแบบและจัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ ส่วนที่ 2
งานสร้างสถานีสูบ

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 – 2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้า ร้อยละ 44 และกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดการซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ