สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย

0
196

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. จัดการประชุมเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัย รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวว่า ตามที่ วช.มอบหมายให้ตนและคณะผู้วิจัยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผิดชอบการวิจัยในหัวข้อ”ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย” เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเรือสำราญ ในการเดินทางเข้ามายังท่าเรือของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประเมินการจัดการท่าเรือหลักสำหรับการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อศึกษาความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาการจัดการท่าเรือของประเทศไทยและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย

โดยการวิจัยเป็นรูปแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางเข้ามายังท่าเรือหลักของประเทศไทย  ได้แก่ ท่าเรือเกาะสมุย  ท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญ ทั้งบนฝั่งและจากสายการเดินเรือ ควบคู่กับการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าว และนำผลการศึกษาทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์และพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย 

เพื่อช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ วช. คณะผู้วิจัย คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลกานวิจัย”โครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย” 

อีกทั้ง การจัดงานในครั้งนี้พื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง กับ การท่องเที่ยวเรือสำราญ  ทางคณะผู้วิจัย ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือสำราญระดับโลก มาแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรือสำราญผ่านกิจกรรมต่างๆ 

สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Global / Reginal Situation and Trend of Cruise Tourism โดย Ms.Jiali Wong ตำแหน่ง Regional Manager in Asia จาก Cruise  Lines International Association ซึ่ง CLIA เป็นสมาคมในระดับนานาชาติ ของสายการเดินเรือจากทั่วโลก 

2.การบรรยายพิเศษ เรื่อง Perspectives from Cruise Line toward Thailand Cruise Tourism โดย Ms. Angie Stephen ตำแหน่ง Managing Director for Royal Caribbean’s operations in Asia Pacific จาก Royal Caribbean international ซึ่งเป็นสายการเดินเรืออันดับ 2 ของโลก และเป็นสายการเดินเรือที่มาเปิดเส้นทางในภูมิภารเอเชียเป็นจำนวนมาก

3.การนำเสนอผลการวิจัย โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ Thailand Cruise Tourism Challenge or Surrender? การท่องเที่ยวเรือสำราญไทย รอดหรือร่วง โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เรือสำราญของประเทศไทย  

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า  การจัดการประชุมครั้งนี้ หวังว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทยในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here