อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ

0
335

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/ 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการทบทวนและเพิ่มเติมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่ส่งเสริมการเปิดกว้างและเชื่อมโยง จำนวน 10 โครงการ ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ในภาพรวมของกรมคุมประพฤติ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here