เทศบาลตำบลรัษฎาประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 เพื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่

0
80

วันนี้ (25 ก.พ. 63) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ขั้น 5 นายภีระพงศ์  พิสิคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีนายภูดิท  รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา คณะผู้บริหา สมาชิกสภาและข้าราชการเข้าร่วม

นายภีระพงศ์  กล่าว่า สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ระเบียบวาระในเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมได้แก่ ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎาเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 , ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2, ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1,รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี 2562 และการแนะนำตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่รายนางสาวธันย์ชนก  ติ้วตระกูล และการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
ส่วนเรื่องที่เสนอใหม่มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันและญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่